Gevolgen wet hervorming kindregelingen rechtsgrond voor wijziging kinderalimentatie

Zowel de minister als de Expertgroep alimentatienormen concluderen dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot een herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen. Oftewel afspraken over de verdeling van de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie vloeit daaruit voort, zijn vatbaar voor wijzigingsverzoeken als gevolg van deze wetswijziging!

 

Zodra de wet op 1 januari 2015 intreedt, vervallen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie. Het kindgebonden budget wordt verhoogd en de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ wordt ingevoerd. Dat heeft zijn financiële uitwerking op bestaande afspraken. Hoeveel dit per ouder is, verschilt per situatie. Daarom is er ook geen algemene aanbeveling gekomen van de Expertgroep alimentatienormen hoe je bestaande afspraken kunt omrekenen naar aangepaste afspraken als gevolg van deze wetswijziging.

 

Kindregelingen veranderen per 2015

In ons artikel kindregelingen veranderen per 2015 heeft u kunnen lezen waaruit deze veranderingen bestaan. Op de website van de overheid is nu een handige tool ontwikkeld, waarmee u snel kunt zien welke wijzigingen voor u aan de orde zijn. Deze tool omschrijft de wijzigingen, maar maakt geen exacte berekening. Daarvoor zult u bij een deskundige mediator of advocaat moeten zijn.

 

Wijziging kinderalimentatie 2015 berekenen

Om de verdeling van de kosten van de kinderen uit te rekenen, heb je speciale rekenprogrammatuur nodig en dien je te beschikken over een goede kennis van de alimentatienormen. Alleen dan kun je het goed en exact uitrekenen. Zonder een exacte berekening is het niet zinvol een verzoek tot wijziging in te dienen bij de rechtbank of de wijziging in onderling overleg overeen te komen.

 

Wilt u als indicatie handmatig een globale berekening maken, lees dan onderstaande stappen.

 

Stappenplan globale berekening wijzigen kinderalimentatie vanaf 2015

Voorbeeld handmatige berekening wijzigen kinderalimentatie vanaf 2015

1. Berekening gezinsinkomen

 • Reken het gemiddeld netto gezinskomen per maand vóór de scheiding uit.
 • Dit doe je door je “oude” netto inkomen per maand te nemen dat op je loonstrook stond zonder bijzondere inhoudingen (wel eigen bijdrage pensioenpremie) en zonder de bijtelling van de auto van de zaak.
 • Situatie 2013 
 • Netto inkomen man €. 1.985 per maand
 • Netto inkomen vrouw €. 1.413 per maand
 • Vermenigvuldig dit met 12,96 als je 12 maandsalarissen ontvangt en 8% vakantietoeslag. Deel de uitkomst door 12. Tel eventueel 1/12 deel bij van bonus of 13e maand
 • NBI man: 1.985 X 12,96 / 12 = 2.144
 • NBI vrouw: 1.413 X 12,96 / 12 = 1.526
 • NBI = Netto Besteedbaar Inkomen
 • Tel bij deze uitkomsten het bedrag op dat jullie destijds ontvingen aan kindgebondenbudget (KGB) en de korting die jullie ontvingen als gevolg van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). 
 • Het KGB bedroeg €. 0 per maand
 • Netto gezinsinkomen bedroeg 2.144 + 1.413 + 0 + 147 = € . 3.817
 • Kijk in de behoeftetabel om de kosten van de kinderen af te lezen (Nibudnorm). Noteer de uitkomst. Let op: noteer de behoefte op basis van de leeftijd van de kinderen vlak voor de scheiding.
 • De kinderen waren toen 8 en 10 jaar oud.
 • Aantal punten: kind 8 = 2 en kind 10 = 2
 • Tabel 2 kinderen, 4 punten, netto gezinsinkomen 3.817 levert 877 op als behoefte van de kinderen.
 • Uitkomst tabelbehoefte is €. 877

2. Berekening huidige persoonlijke inkomens

 • Reken het gemiddeld netto inkomen per maand ná de scheiding uit. Zie bovenstaande toelichting
 • Netto inkomen man €. 2.018 per maand
 • Netto inkomen vrouw €. 1.469 per maand

 

 • Vermenigvuldig dit met 12,96 als je 12 maandsalarissen ontvangt en 8% vakantietoeslag. Deel de uitkomst door 12. Tel eventueel 1/12 deel bij van bonus of 13e maand.
 • NBI man: 2.018 X 12,96 / 12 = €. 2.179
 • NBI vrouw: 1.469 X 12,96 / 12 = €. 1.587
 • NBI = Netto Besteedbaar Inkomen
 • Tel bij het netto inkomen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor zover van toepassing
 • Dit is van toepassing op de vrouw. De IACK is €. 1.770 per jaar. NBI vrouw per maand bedraagt nu €. 1.734
 • Lees in de draagkrachttabel af hoeveel je draagkracht is en noteer dit.
 • Doe dit ook voor de andere ouder
 • Draagkracht man is €. 466
 • Draagkracht vrouw is €. 248
 • Tel ook de beide uitkomsten bij elkaar op
 • Uitkomst totale draagkracht €. 714
 • Ga naar toeslagen.nl en reken het kindgebonden budget uit. Let op dat je jouw verzamelinkomen goed uitrekent. Lees daarvoor goed de informatie op toeslagen.nl!

 

 • KGB 2015 bedraagt: €. 385

 

 

 • 877 + 0,9% + 0,8% = €. 891,97
 • Verminder de geïndexeerde behoefte met het kindgebondenbudget (KGB) zoals je dat in 2015 ontvangt

 

 • 891,97 – 385 = €. 506,97
 • Verdeel de uitkomst naar rato van de draagkracht van de ouders
 • Aandeel vrouw: (248 : 714) X 506,97 = 176,09
 • Aandeel man: (466 : 714) X 506,97 = 330,88
 • Verminder de bijdrage van de minst verzorgende ouder met de zorgkorting
 • Aandeel man : 330,88 – (15% van 506,97) =
  330,88 – 76,05 = 254,83
 • Dit is de kinderalimentatie 2015
 • €. 254,83 voor beide kinderen

 

In deze voorbeeldcasus is in 2013 vastgesteld dat de kinderalimentatie €. 336,00 voor beide kinderen bedraagt. Na indexatie bedraagt deze in 2015 €. 341,74. De wetswijziging per 01-01-2015 levert een verschil op van €. 86,91 per maand. Voor deze berekening zijn de bruto inkomens per maand gelijk gehouden.

 

 

Let op: Bovenstaande globale berekening is bedoeld om u een indruk te geven van de financiële gevolgen als gevolg van de wetwijzigingen per 01-01-2015. Zonder een exacte berekening is het niet zinvol een verzoek tot wijziging in te dienen bij de rechtbank of de wijziging in onderling overleg overeen te komen.

 

 

Voor een exacte berekening van de gewijzigde kinderalimentatie per 2015 kunt u contact met ons opnemen via
0294-25.53.44 (Greet Vernooij) en via 020-482.58.42 (Rik Smit).

 

 

Voetnoten:

 1. Het berekenen van kinderalimentatie vereist een goede kennis van de begrippen behoefte, draagkracht, inkomensafhankelijke combinatiekorting, kindgebondenbudget, alleenstaande kinderkop, indexatie onderhoudsverplichtingen, verzamelinkomen, verdiencapaciteit, zorgkorting.
 2. Zorgkorting – Vanaf 2013 wordt er gerekend met een zorgkorting; dat deel van de kosten van een kind dat al voor rekening van de betalende ouder komt afhankelijk van het aantal dagen zorg. De zorgkorting bedraagt een percentage van de totale eigen bijdrage van de ouders. Hoe meer zorg de betalende ouder op zich neemt, hoe hoger de zorgkorting.
 3. Bent u ondernemer, dan verloopt het berekenen van uw netto loon op een andere wijze.   

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter