Jaarlijks updaten financieel plan

Vier jaar na de eerste financiële planning weten Ingrid en Maurice het nu zeker. Door jaarlijks de planning te voorzien van een update volg je de financiën op de voet. Dat geeft rust want het zicht op de beoogde doelen blijft helder.

In deze businesscase volgen we het verloop van de advisering aan Ingrid en Maurice. We volgen het verloop van hun vermogen, de fiscale en financiële adviezen en we geven u inzicht in de kosten van het advies.

Financiële planning betekent vooruitkijken. Niet eenmalig, maar jaarlijks!

 

Hoe begint een financiële planning?

Het is medio 2009 als Ingrid en Maurice zich melden voor een kennismakingsgesprek. Ingrid is dan 53 jaar. Maurice is 57 jaar. Beiden werken in loondienst. Ze hebben geen kinderen. Op financieel gebied zeggen zij over zichzelf: “Je zult ons wel saai vinden. We hebben alleen maar spaargeld, een eigen huis en een hypotheek.”

De reden om ons in te schakelen heeft te maken met de ontslagvergoeding van €. 350.000,00 die Ingrid binnenkort zal ontvangen. Ingrid is al bij de notaris geweest voor de oprichting van een stamrecht BV. Ze vertelt: “Zo maar mijn geld overlaten aan een bank of een verzekeraar is niets voor mij. Dan maak ik mij teveel zorgen dat er onnodige kosten aan mij in rekening worden gebracht. Bovendien willen we snappen wat er met ons geld gebeurt. Het is nog maar de vraag of ik hierna nog werk zal vinden. Dus is het belangrijk dat het geld niet zomaar verdwijnt door een foute belegging”.

Dat Ingrid en Maurice op deze wijze hun zorgen uiten is goed. Los van het economische klimaat, de Eurocrisis is dan in volle gang, weten wij nu wat voor hen belangrijk is. Nu is het zaak uit te zoeken wat er nodig is om hun zorgen weg te nemen.

 

Eerst inventariseren

Na de inventarisatie van persoonlijke wensen en aanwezige financiële onderdelen wordt als eerste de stamrechtovereenkomst op orde gebracht; dit is een zakelijke overeenkomst tussen de stamrecht BV en Ingrid over het gebruik van de ontslagvergoeding. Fiscaal en juridisch gelden hier strikte voorwaarden voor. Deze moeten tot een onderdeel van de financiële planning worden gemaakt. Dat betekent dat op enig moment het geld uit de stamrecht BV als bruto inkomen door Ingrid ontvangen zal worden. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

  1. Wanneer hebben Ingrid en Maurice dit financieel nodig?
  2. Wat is fiscaal gezien het optimale moment om geld uit de BV te halen?
  3. Hoe rendeert het geld in de BV tot het moment waarop voor het eerst geld aan de BV onttrokken wordt?
  4. Welk beleggingsbeleid past bij Ingrid en Maurice en wat zijn de momenten om dit aan te passen?
  5. Welke beleggingsadviseur kan invulling geven aan de wensen van Ingrid en Maurice?

 

Stap 2 – doorrekenen en vertalen in adviezen

Nu bekend is waaruit de uitgaven bestaan en hoe hoog de uitgaven zijn van Ingrid en Maurice is het eerste vereiste van een financieel plan dat de inkomsten de uitgaven dekken. Zijn de inkomsten hoger, dan kan het overschot toegevoegd worden aan het vermogen. Zijn de uitgaven hoger, dan moet er uit het vermogen geld worden opgenomen of moet er geld vanuit de stamrecht BV komen om het tekort op te vullen. Dit vraagt zowel financiële als fiscale afwegingen.

 

Daarnaast worden alle voorzieningen geïnventariseerd. Bijvoorbeeld de sociale uitkeringen waar Ingrid als gevolg van haar ontslag van gebruik kan maken, maar ook de toekomstige voorzieningen zoals pensioenrechten. Tot slot worden ook onverwachte omstandigheden in beeld gebracht. Het is van groot belang ook een goed inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van een overlijden van één van hen of wat er gebeurt als ook Maurice zijn baan kwijt raakt. Maurice heeft daar over gezegd bij de inventarisatie: “Ik verwacht dat ik voor mijn 60ste mijn baan kwijt ben. Eerlijk gezegd vind ik dat niet erg. Ik werk al negenendertig jaar. Als ik morgen zou kunnen stoppen, dan zou dat een meerwaarde zijn van de ontslagvergoeding die Ingrid krijgt.”

Ook die omstandigheid wordt door ons doorgerekend en als mogelijk scenario uitgewerkt.

 

Als alles is doorgerekend en vertaald in adviezen, dan weten Ingrid en Maurice dat:

  • het mogelijk is om levenslang te voorzien in hun uitgavenpatroon;
  • bij overlijden de achtergebleven partner toch nog levenslang kan voorzien in het verwachte uitgavenpatroon;
  • Maurice de mogelijkheid heeft om ook te stoppen met werken.

 

Stap 3 – op zoek naar een geschikte beleggingsadviseur

Met de uitgewerkte financiële planning als basis staan Ingrid en Maurice voor een lastige keuze. Ze moeten op zoek naar een geschikte beleggingsadviseur in een wereld die zij als schimmig beschouwen. Ze hebben geen idee welke beleggingsadviseur of instantie bij ze zou passen. Wel hebben ze van ons toegelicht gekregen welke verschillende beleggingscategorieën er zijn, dat je in individuele “stukken” (aandelen, obligaties e.d.) kunt beleggen, in beleggingsfondsen, in zogenaamde trackers of zelfs in speciaal geconstrueerde financiële producten. Uiteindelijk lijkt het ze een goed idee om 3 verschillende beleggingsadviseurs om advies te vragen. Het plan is om een advies te vragen dat gebaseerd is op individuele stukken, een advies dat gebaseerd is op beleggen in beleggingsfondsen en een advies dat gebaseerd is op indextrackers.

Alle drie de beleggingsadviseurs ontvangen dezelfde omschrijving op papier van de situatie van Ingrid en Maurice en het financieel plan dat door de beleggingen gedragen moet worden. Na de drie verschillende presentaties van de adviezen van de beleggingsadviseurs maken wij samen met Ingrid en Maurice een samenvatting van de adviezen. Als zij de voor ‘voors en tegens’ tegen elkaar hebben afgezet, is de keuze gemaakt.

 

Jaarlijks beoordelen en aanpassen financieel plan

Het is voorjaar 2011 als het eerste boekjaar van de BV door ons op papier wordt gezet. We bespreken deze jaarstukken, verzorgen de fiscale aangifte van de BV en stellen vast in welke mate het vermogen in de BV groeit volgens het financieel plan. Want ook het verloop van het vermogen in de BV is een onderdeel van de financiële planning.

Inmiddels is Maurice gestopt met werken. Niet dat hij en Ingrid stilzitten, want de vrijgekomen tijd is al ruimschoots opgevuld met lang gekoesterde wensen en met enkele maatschappelijke functies. Ze vervelen zich geen moment en genieten van deze levensfase.

 

Doordat Maurice gestopt is met werken op eigen verzoek heeft hij geen inkomen. Dat biedt mogelijkheden voor het benutten van een bijzondere fiscale regeling, die hem te zijner tijd nog een extra belastingteruggave van zo’n €. 1.000,00 gaat opleveren. Over de beleggingsadviseur vertellen Ingrid en Maurice dat zij een goed gevoel hebben. Hij neemt voldoende de tijd om de kwartaaloverzichten goed toe te lichten. Tussen ons en de beleggingsadviseur is een goed contact. Wij zorgen dat hij tijdig krijgt te horen als er wijzigingen in het financieel plan komen. Het financieel plan is immers leidend!

 

Wat kost een financieel planner?

Het vermogen van Ingrid en Maurice bestond bij aanvang uit het volgende:

 

Huis

€. 430.000

Spaargeld

€. 200.000

Ontslaguitkering

€. 350.000

Subtotaal

€. 980.000

Af: hypotheekschuld

€. 150.000 -/-

Totaal

€. 830.000

 

Over de eerste anderhalf jaar bedroegen onze declaraties €. 2.850. In 2011 was dit €. 2.200 en in 2012 €. 2.400. Het is belangrijk om deze kosten te relateren aan de financiële belangen die ermee gemoeid zijn. Uitgedrukt in een percentage van het vermogen liggen onze kosten tussen de 0,33% en 0,27% van dit vermogen. Dit vinden wij een zeer verantwoorde relatie tussen kosten en grootte van het vermogen.

 

Tot slot

Het is augustus 2013 en wederom heeft het financiële plan een update gehad. De grootte van de diverse vermogensonderdelen zijn aangepast aan de cijfers die ook in de fiscale aangiften staan (vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting). Ook is nu de continue inkomstenstroom bepaald die vanuit de BV moet gaan komen. Hierbij is rekening gehouden met een zo gunstig mogelijke belastingdruk en de voorwaarde dat voorzien moet worden in de gewenste uitgaven. De inflatie is verwerkt in de financiële planning. Koopkrachtgarantie wordt op die manier getoetst.

 

Ingrid en Maurice zijn fysiek en financieel gezond. De gesprekken over geldzaken zijn ontspannen. De zorgen die zij in aanvang hadden over de financiële wereld zijn door ons en de beleggingsadviseur weg genomen. De wereld van het financiële advies blijft ‘people’s business’. Wij zullen goed naar uw wensen en zorgen luisteren en gaan op een integere manier met uw financiële belangen om. De rol van vertrouwenspersoon en adviseur verstaan wij goed.

 

Met het beschrijven van deze businesscase, waarin wij zowel de namen als een aantal andere kenmerken hebben gefingeerd om redenen van privacy van onze klanten, hopen wij u een goed inzicht gegeven te hebben in onze werkwijze. Heeft dit uw interesse gewekt, bezoekt u ons dan eens voor een nadere kennismaking. U bent van harte welkom op onze vestiging in Nederhorst den Berg (T: 0294-25.34.44) of in Landsmeer (T: 020-482.58.42).

 

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter